Welke toekomst voor cultuur- en jeugdinfrastructuur in Vlaanderen?

Welke toekomst voor cultuur- en jeugdinfrastructuur in Vlaanderen?

Er bestaat geen cultuur- of jeugdwerking zonder fysieke ruimtes voor ontmoeting, creatie, ontwikkeling, presentatie,… In Vlaanderen is er de voorbije decennia een fijnmazig vertakt netwerk ontstaan van cultuur- en jeugdinfrastructuur. Dat vertoont op verschillende vlakken een grote diversiteit. De gebouwen hebben verschillende functies, ze zijn al dan niet publiek toegankelijk, ze zijn soms ouder of juist nieuw en al dan niet beschermd,… Ze zijn soms in privébezit en soms eigendom van de Vlaamse of lokale overheden... Sinds einde jaren 90 treedt het Fonds Culturele Infrastructuur (FoCI) op als bouwheer voor de eigen accommodaties van de Vlaamse Gemeenschap in de sectoren Cultuur en Jeugd. Daarnaast verstrekt het FoCI taak investeringssubsidies voor het bouwen, uitbreiden, verbouwen of aankopen van cultuur- en jeugdinfrastructuur met bovenlokaal belang.

Hoe zorgen we ervoor dat die brede waaier aan infrastructuren niet alleen goed onderhouden blijft, maar ook aansluit bij de veranderende noden: zowel artistieke veranderingen als vormen van cultuurbeleving? Dat die ontmoeting, uitwisseling en (re)creatie kan gebeuren in de beste omstandigheden: veilig, duurzaam, en toegankelijk voor iedereen? Wat is de rol van de Vlaamse overheid ter zake, en welke toekomstgerichte keuzes moet zij maken, wanneer ze investeert in infrastructuur? As we speak voert IDEA Consult twee complementaire, toekomstgerichte onderzoeken uit voor het FoCI.

Een eerste onderzoeksopdracht bestaat uit het ontwikkelen van toekomstscenario’s voor de eigen accommodaties van de Vlaamse overheid. Het FoCI neemt vandaag de verplichtingen op verbonden aan het eigenaarschap van 142 gebouwen op een 30-tal verschillende locaties in Vlaanderen en Brussel. IDEA Consult ondersteunt het Departement Cultuur, Jeugd en Media (CJM), door middel van een co-creatief traject met de cultuur- en jeugdsector, bij de opmaak van een doordachte langetermijnvisie voor het beheer, het onderhoud en het (toekomstig) gebruik van de eigen infrastructuur. Deze langetermijnvisie moet richting geven aan het verduurzamen, in de brede zin van het woord, en het optimaal inzetten van het bestaande patrimonium van de Vlaamse Gemeenschap.

Een tweede onderzoeksopdracht gaat over de toekomstgerichte evaluatie van het reglement waarmee het FoCI investeringssubsidies verleent aan derden: aan ‘bovenlokale’ infrastructuren binnen het cultuur- en jeugdveld. Op dit moment worden er investeringssubsidies toegekend aan ‘grote’ culturele infrastructuren en – binnen cultuur en jeugd – voor drie ‘sectorale prioriteiten’: investeringen in energiezuinigheid, toegankelijkheid en het automatiseren van theatertrekken (zoals verplicht via Europese regelgeving). Die prioriteiten moeten herzien worden wegens de aflopende periode. Dit biedt de kans om de krijtlijnen en prioriteiten opnieuw uit te zetten voor de komende periode, mede rekening houdend met actuele trends en ontwikkelingen binnen de sectoren en de bredere samenleving. In opdracht van het Departement Cultuur, Jeugd en Media voert IDEA Consult een toekomstgerichte evaluatie uit, onder meer via een enquête binnen het cultuur- en jeugdveld. De resultaten van dit onderzoek moeten bijdragen tot het opstellen van een toekomstig reglement met heldere investeringsprioriteiten, een duidelijke terminologie, en coherente en heldere beoordelingstools en -methodieken.

Beide onderzoeksopdrachten, die vandaag parallel uitgevoerd worden door IDEA Consult, voeden ook de opmaak van een globale beleidsvisie en -plan voor de cultuur- en jeugdinfrastructuur in Vlaanderen en Brussel.

IDEA Consult respecteert de privacy van uw gegevens.
Waarom cookies? Ze worden gebruikt om de website en uw browserervaring te verbeteren. 
Klik op "Ik heb het begrepen" om cookies te accepteren of klik op meer informatie.

Ik heb het begrepen