IDEA Consult helpt Stad Breda op weg in Vlaanderen

IDEA Consult helpt Stad Breda op weg in Vlaanderen

De verkenning past in de Bredase beleidsambitie sterker in te zetten op grensoverschrijdende samenwerking met Nederland, gericht op de ontwikkeling van bijkomende kanalen van kennis en goede praktijken met wederzijdse meerwaarde voor relevante beleidsontwikkeling, -initiatieven en slimme oplossingen rond gedeelde uitdagingen en ambities. Breda heeft hiervoor zelfs een aparte bestuurlijke portefeuille Vlaamse samenwerking ingericht, bedoeld om de beoogde samenwerking met Vlaamse steden uit te bouwen vanuit een duidelijke agenda met zes prioriteiten:

  1. Duurzaamheid, vergroening, energietransitie
  2. Innovatie
  3. Digitalisering
  4. Grootschalige ruimtelijke gebiedsontwikkelingen
  5. Strategische aanpak achterstandswijken
  6. Cultuur en erfgoed

IDEA Consult legde vanuit het Vlaamse perspectief de inhoudelijk link met de lokale beleidsambities en -prioriteiten en opgaven van de Vlaamse centrumsteden, rekening houdend met de stedelijk-ruimtelijke overeenkomsten en culturele affiniteit en raakvlakken. Op basis van gerichte documentanalyse en diverse gesprekken leidde dit tot de volgende conclusies:

  • Gent, Leuven, Mechelen, Kortrijk en Brugge kennen het meest duidelijke en concrete potentieel voor samenwerking op structurele basis bestaat uit. Deze steden hebben in hun stedelijke ontwikkelingsvisie vergelijkbare ambitieniveaus als Breda op het vlak van (gebiedsgerichte) duurzame, klimaatbestendige & ‘smart’ ruimtelijk-stedelijke ontwikkeling, en vertalen deze ook in domeinoverschrijdende langere termijn beleidsprogramma’s. Het is ook rond deze thema’s dat zij in Europese netwerken en projecten reeds actief zijn, en daarin bilaterale samenwerking vormgeven.

Breda kan voor hen een relevante samenwerkingspartner zijn, ook omdat zijn belangrijke stedelijk-ruimtelijke overeenkomsten met Breda kennen, met hun historisch centra met heel wat beschermde bebouwing, natuurlijke (weliswaar gekanaliseerde) waterlopen als beeldbepalend element in de stad, en rond het centrum belangrijke zones met een voorheen eerder industriële/ ‘maakgerichte’ invulling.

  • Aalst, Hasselt, Genk, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas, Turnhout kunnen partners voor punctuele samenwerking. Deze steden hebben niet hetzelfde ambitieniveau en capaciteit als de 5 hierboven genoemde steden, maar kennen interessante raakvlakken op met name een aantal gebiedsontwikkelingen en economie & innovatie om eerder projectmatige uitwisseling of samenwerking mee op te zetten
  • In het grensgebied zijn Antwerpen en Turnhout van belang, met name toegespitst op duurzaam grensoverschrijdend toerisme en bedrijventerrein Hazeldonk-Meer alsook toegepaste technologie.

Per thema hebben we concrete aanknopingspunten geïdentificeerd om de samenwerking op de kunnen uitbouwen. Hierbij hebben we ook de nodige aandacht voor de verschillende stedelijkheid en bestuurlijke context tussen Vlaanderen en Nederland. Dit biedt de gemeente Breda de nodige houvast om volgende stappen te kunnen zetten, en tot concrete samenwerking te kunnen met één of enkele steden.

arrow team members
foto Steven Knotter
Steven Knotter
Senior Expert Regionale & Stedelijke Ontwikkeling