Het erkennen van verworven competenties (EVC) wint aan belang in Vlaanderen

Het erkennen van verworven competenties (EVC) wint aan belang in Vlaanderen

EVC: EVC staat voor Erkennen van Verworven Competenties en houdt een specifieke procedure in waar de competenties van kandidaten formeel erkend kunnen worden. De procedure van erkenning van de competenties is uitgewerkt in een EVC-traject. Dit EVC-traject houdt vier stappen in:

  • Het benoemen van competenties: identificeren;
  • Het in kaart brengen van competenties: documenteren;
  • Het laten beoordelen van competenties: beoordelen;
  • Het certificeren van competenties: certificeren.

Minstens de laatste twee stappen van een EVC-traject gebeuren in een EVC-testcentrum, zoals onder andere de centra voor volwassenenonderwijs en VDAB. De EVC-testcentra beoordelen kandidaten op basis van EVC- instrumenten die zijn gebaseerd op de EVC-standaarden. EVC-standaarden zijn vastgelegde criteria waarmee wordt nagegaan of de competenties van de kandidaat in overeenstemming zijn met de competenties beschreven in de betrokken beroepskwalificaties. De beoordeling van competenties gebeurt via assessment. Op deze manier verloopt de beoordeling van de competenties overal op een gelijkaardige manier. Wie kan aantonen te beschikken over de nodige competenties, ontvangt van het EVC-testcentrum een bewijs van beroepskwalificatie, een bewijs van deelkwalificatie of een bewijs van competenties.

 

EVC en levenslang leren: EVC-trajecten hebben een aantal belangrijke meerwaardes voor het versterken van competenties van burgers en levenslang leren:

  • EVC geeft zicht op de kennis en vaardigheden van een persoon;
  • EVC versterkt en creëert meer doorgroeimogelijkheden;
  • EVC versnelt het kwalificatieproces; door het laten beoordelen van competenties kan men vrijstellingen verwerven, een verkorte opleiding volgen en zo sneller een kwalificatie behalen;
  • EVC biedt kansen; aangezien je kwalificaties alsnog kan behalen;
  • EVC helpt het in kaart brengen van de competenties van werkgevers. Zo kunnen trainingen, aanwervingen en promotiemogelijkheden beter afgestemd worden;
  • EVC vereenvoudigt het proces van het vertalen van buitenlandse kwalificatiebewijzen naar Vlaamse kwalificaties.

 

Expertise opgebouwd: De voorbije jaren heeft IDEA Consult heel wat expertise opgebouwd m.b.t. EVC. We hebben in opdracht van AHOVOKS onderzocht hoe gebruikers van EVC-standaarden en EVC-instrumenten ermee aan de slag gaan en hoe ze deze ervaren. Nog recenter hebben we in opdracht van AHOVOKS een inventarisatie en analyse opgemaakt van de tools en methodieken voor EVC-begeleiding. In deze studie hebben we in kaart gebracht welke tools en methodieken er momenteel worden gebruikt in Vlaamse testcentra m.b.t. EVC-begeleiding, welke de sterktes en zwaktes zijn van deze tools en methodieken, hoe de EVC-begeleiding is geïntegreerd in de testcentra en welke organisaties kandidaten naar EVC-testcentra (kunnen) toeleiden. Deze twee studies bouwden voort op de expertise die werd opgebouwd in het kader van een kosten-batenanalyse van EVC in Vlaanderen. Die analyse werd uitgevoerd ter voorbereiding van het ‘Decreet betreffende een geïntegreerd beleid voor de erkenning van verworven competenties’ van 2019. Aan de basis van de analyse lag een gedetailleerd overzicht van de processtappen die deel kunnen uitmaken van een EVC-procedure, met begeleiding als de rode draad doorheen het proces. In 2013 werd EVC ook al vanuit bedrijfsperspectief onderzocht. Meer bepaald werd onderzocht of ondernemingen in het kader van hun HR-beleid vragende en/of betrokken partij zijn voor diensten en acties m.b.t. het identificeren, documenteren en/of formeel erkennen van competenties. Daarnaast werd ook het feitelijke (niet-)gebruik en het gepercipieerde potentieel van het ervaringsbewijs onderzocht.

 

Expertise delen op Europees niveau: Door de opgedane expertise zet IDEA Consult nu de volgende stap om de kennis te delen op Europees niveau. Voor een opdracht van de Europese Commissie, geleid door ICF, zijn Ditte Kimps en Marie Antoine van IDEA Consult aangesteld als landenexperts voor de Vlaamse en Franse gemeenschap. Voor beide gemeenschappen moet er een update van de inventaris van EVC opgemaakt worden, wat eind 2023 zal resulteren in een landenrapport en databank over EVC in België. Zij volgen de rapporten en databank op van 2018.

 

Expertise omzetten in ontwikkeling van tools: IDEA Consult gaat dit jaar nog een stap verder en zet haar kennis over tools en methodieken voor EVC om in de ontwikkeling ervan. Samen met AP Hogeschool gaan we via Educational Design research en Service Design thinking tools voor EVC-kandidaten, -begeleiders en -toeleiders ontwikkelen die zijn afgestemd op de concrete EVC-praktijk in Vlaanderen en de wensen van de potentiële gebruikers.

arrow team members
foto Ditte Kimps
Ditte Kimps
Expert Onderwijs & Levenslang Leren

IDEA Consult respecteert de privacy van uw gegevens.
Waarom cookies? Ze worden gebruikt om de website en uw browserervaring te verbeteren. 
Klik op "Ik heb het begrepen" om cookies te accepteren of klik op meer informatie.

Ik heb het begrepen