Gent, kandidaat Europese Culturele Hoofdstad 2030

Gent, kandidaat Europese Culturele Hoofdstad 2030

Stad Gent gaat voluit voor de titel ‘Europese Culturele Hoofdstad’ in 2030. Het gaat om meer dan de titel. De stad wil ook via cultuur een sterk project ontwikkelen waarmee uitdagingen voor de stad worden aangepakt en kansen worden benut. Wat die kansen en uitdagingen zijn, werd in kaart gebracht via een brede verkennende bevraging die IDEA Consult dit voorjaar uitvoerde, bij meer dan 400 sleutelfiguren. Het eindrapport van die bevraging is het werkmateriaal voor een volgende fase, waarin een overkoepelend concept wordt ontwikkeld voor de kandidatuur. Die tweede fase start nu en loopt tot en met juni 2022. Nadien wordt in een derde fase een eerste ‘bidbook’ voorbereid, dat in 2024 wordt ingediend.

'De 30 van 2030'

De motor van deze tweede fase wordt een groep van 30 gedreven mensen die met de resultaten uit de bevraging aan de slag gaat en tegen uiterlijk eind mei toewerkt naar een onderscheidend en overtuigend narratief en parapluconcept voor de kandidatuur van Gent 2030. 'De 30 van 2030' wordt samengesteld via een open oproep. De Stad Gent is op zoek naar sterke profielen uit de brede culturele en creatieve sector en belangstellenden uit andere sectoren, gebeten door cultuur en gemotiveerd om in een intensief traject samen op zoek te gaan het verhaal voor Gent 2030. Bij de selectie wordt rekening gehouden met een diversiteit aan profielen en evenwichten, mede gebaseerd op de resultaten van de bevraging.

Geen eiland

'De 30 van 2030' werken niet op een eiland. Via thematische sessies zullen de 30 in gesprek gaan met andere actoren en sectoren en krijgen ze ook extra voeding via twee ‘open 2030 fora’ waaraan iedereen zal kunnen deelnemen. We moedigen belangstellende diensten, organisaties, instellingen en netwerken aan om zich over het werkmateriaal te buigen en hun input/reflecties aan de groep van 30 te bezorgen.

Over alle bijeenkomsten en werkzaamheden wordt actief en transparant gecommuniceerd via de Gent 2030-nieuwsbrief en het Gent 2030-webplatform dat voorjaar 2022 wordt gelanceerd.

Procesteam

Dit vervolgtraject wordt gecoördineerd door een gemengd procesteam in lijn met de resultaten van de bevraging. Het is samengesteld uit medewerkers van de Stad, zes geëngageerde trekkers uit de brede cultuursector (Fatih De Vos, Tina De Gendt, Badra Djait, Noemi De Clercq, Emiel Lenaert en Frederik Sioen) en begeleiders van IDEA Consult. De leden van dit procesteam faciliteren en begeleiden mee de verschillende overlegmomenten van zowel 'de 30 van 2030” als de “open 2030-fora”, en nemen er zelf ook actief aan deel.

De vzw Gent 2030

Voor Gent 2030 wordt later een afzonderlijke structuur opgezet in de vorm van een door de Stad ‘extern verzelfstandigd agentschap’ (of EVA vzw) met ruime structurele betrokkenheid van stakeholders uit de publieke, profit en non profit sector in zowel de Algemene Vergadering als de Raad van Bestuur.  Deze structuur verzekert, beheert en bewaakt het zakelijk, organisatorisch en inhoudelijk kader waarbinnen Gent 2030 verder gestalte moet krijgen, maar geeft bij de concrete invulling ervan alle ruimte aan het projectteam.

De formele oprichting van deze EVA-vzw is voorzien in de maand mei of juni. Kort erna volgt de gefaseerde opstart van een Gent 2030-team dat de verdere voorbereiding van de Gent 2030-kandidatuur zal coördineren en concretiseren in direct overleg en samenwerking met zoveel mogelijk actoren en sectoren.

IDEA Consult respecteert de privacy van uw gegevens.
Waarom cookies? Ze worden gebruikt om de website en uw browserervaring te verbeteren. 
Klik op "Ik heb het begrepen" om cookies te accepteren of klik op meer informatie.

Ik heb het begrepen