Financiële instrumenten binnen het Omgevingsbeleid

Financiële instrumenten binnen het Omgevingsbeleid

De Vlaamse Regering keurde op 20 juli 2018 de strategische visie van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) goed. De contouren van het toekomstige ruimtelijk beleid zijn oa. een verhoging van het ruimtelijk rendement, het stimuleren van ontwikkelingen rond knooppunten in het collectief vervoersnet en voorzieningenconcentraties, de ontwikkeling van een robuuste en samenhangende open ruimte,… IDEA Consult ondersteunt vandaag verschillende overheden bij de evaluatie, bijsturing en ontwikkeling van diverse financiële instrumenten die bijdragen aan de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen.

Subsidiekader Departement Omgeving

Subsidies zijn een belangrijk financieel instrument binnen het Omgevingsbeleid. De vorming van het departement Omgeving vormt een kans om een volwaardig subsidiebeleid en subsidiestrategie te formuleren en om bestaande subsidies te evalueren. Met het oog op een toekomstig subsidiebeleid voor het departement Omgeving inventariseerde Idea Consult de bestaande subsidies van dit departement en werd een subsidiekader ontworpen. Dit subsidiekader is een denkkader of leidraad voor zowel de evaluatie van de bestaande als de ontwikkeling van toekomstige subsidies en het reikt handvaten aan om te bepalen in welke gevallen een subsidie het juiste beleidsinstrument is. Link naar het eindrapport: https://www.ruimtevlaanderen.be/Portals/108/Subsidiekader%20Omgeving_finaal%20eindrapport.pdf

Proeftuin BRV Vlaams-Brabant

De Provincie Vlaams-Brabant wil, samen met het Departement Omgeving, onderzoeken hoe bestaande en nieuwe instrumenten ingezet kunnen worden op regionale schaal om de bestaande en potentiële woonvoorraad te clusteren in de HOV-kernen. Het doel van de opdracht die hieruit voortvloeit is drieledig: een verderzetting van het bestaande onderzoek rond de verhandelbare ontwikkelingsrechten, het opbouwen van een regionale instrumentenkoffer en een aftoetsing van de mogelijke instrumenten op concrete cases van verschillende schaalniveaus. Diverse scenario’s worden uitgewerkt en geëvalueerd. IDEA Consult ondersteunt momenteel een onderzoeksteam - bestaande uit Atelier Romain, LDR advocaten en Endeavour - voor de financiële doorrekening van de verschillende scenario’s.

Evaluatie van de planbatenregeling

De planbatenregeling is een heffing op de meerwaarde die een perceel krijgt door een wijziging in de bestemming, en bestaat in zijn huidige vorm, mits enkele kleine aanpassingen, bijna 10 jaar. IDEA Consult evalueert momenteel in opdracht van het Departement Omgeving de effectiviteit van de planbatenregeling. We focussen op de mate waarin de overheid erin slaagt om de planbatenheffing op een zo efficiënt mogelijke manier te innen en de geïnde inkomsten te gebruiken voor het uitvoeren van haar ruimtelijke beleidsdoelstellingen. Hierbij worden de technisch-operationele en beleidsmatige problemen voor de inning van de planbatenheffing en de besteding van de geïnde planbaten onderzocht.

IDEA Consult respecteert de privacy van uw gegevens.
Waarom cookies? Ze worden gebruikt om de website en uw browserervaring te verbeteren. 
Klik op "Ik heb het begrepen" om cookies te accepteren of klik op meer informatie.

Ik heb het begrepen