Een gedeelde ambitieagenda voor future proof bedrijventerreinen in Turnhout

Een gedeelde ambitieagenda voor future proof bedrijventerreinen in Turnhout

De economie en maatschappij staan niet stil. De economische en maatschappelijke transities hebben belangrijke effecten op de locatiekeuze, ruimtevraag en investeringen van bedrijven. Hoe maken we de bestaande bedrijventerreinen future proof?

De stad Turnhout huisvest op haar grondgebied verschillende grote industrieterreinen die voornamelijk dateren uit de jaren ‘70. Deze bedrijventerreinen bestaan uit grote deelpercelen voor de grote productiebedrijven in de secundaire industrie die in die periode sterk in opmars waren.

De economische en maatschappelijke veranderingen van de voorbije decennia resulteren vandaag echter in nieuwe noden en behoeften. Denk hierbij aan de transitie naar de circulaire economie, de opkomst van smart industry, robotisering en smart logistics, de blurring van economische activiteiten of de toegenomen aandacht voor duurzaam ruimtegebruik.

De stad Turnhout stelde aldus vast dat er nood was aan een vernieuwde visie m.b.t. de ruimtelijke indeling voor de bedrijventerreinen, die inspeelt op de huidige en toekomstige behoeften van bedrijven. IDEA en Omgeving ondersteunden stad Turnhout hierin.

De opdracht omvatte de opmaak van een gedragen ambitienota, ambitiekaarten, en de verkenning en prioritering van mogelijke ruimtelijke ingrepen. In nauwe samenwerking met de opdrachtgever organiseerden IDEA en Omgeving een co-creatief traject dat bestond uit:

  • Kwalitatieve en kwantitatieve data-analyse en benchmarking van de Turnhoutse bedrijventerreinen met andere centrumsteden
  • Uitgebreid stakeholderoverleg met de betrokken ondernemers over de uitdagingen, ambities en mogelijke ruimtelijke ingrepen op de bedrijventerreinen
  • Ontwerpend onderzoek voor de ruimtelijke vertaling van de ambities en verbeelding van de mogelijke ruimtelijke ingrepen

Samen met de opdrachtgever en stakeholders werden vier ambities geformuleerd die vervolgens een ruimtelijke uitwerking kregen: 

  • Versterken van de profilering naar type bedrijvigheid
  • Verhogen van het ruimtelijk rendement
  • Verminderen van de mobiliteitsdruk
  • Vergroenen en verduurzamen van de omgeving 

Met de opmaak en ruimtelijke uitwerking van deze gedeelde ambitieagenda reikten IDEA en Omgeving stad Turnhout een transitiepad aan voor future proof bedrijventerreinen.

Klanten

  • Steden en provincies

IDEA Consult respecteert de privacy van uw gegevens.
Waarom cookies? Ze worden gebruikt om de website en uw browserervaring te verbeteren. 
Klik op "Ik heb het begrepen" om cookies te accepteren of klik op meer informatie.

Ik heb het begrepen