Definiëren en testen van EOR-hubs in Europa

Definiëren en testen van EOR-hubs in Europa

IDEA Consult maakt deel uit van het consortium achter het COOPERATE-project* dat in de komende maanden (2022-2024) de ERA Hubs zal definiëren en testen, een van de ERA-beleidsacties die de Raad van de Europese Unie voor de komende jaren heeft vastgesteld. 

Voortbouwend op de visie en succesverhalen die binnen de EuroTech Universities Alliance en hun O&I-ecosystemen zijn ontwikkeld, zullen IDEA Consult en haar partners bijdragen aan de toekomstige ontwikkeling van de EOR Hubs als een belangrijk Europees uithangbord om O&I-ecosystemen te bevorderen.

In november 2021 heeft de Raad conclusies aangenomen over het beheer van de Europese onderzoeksruimte (EOR) en over een pact voor onderzoek en innovatie (O&I) in Europa. Deze documenten bepaalden de prioriteiten en de beleidsagenda voor de EOR in de komende jaren. De EOR-beleidsagenda bevatte een catalogus van EOR-acties voor de periode 2022-2024. Een van die acties was gericht op "het opbouwen van O&I-ecosystemen om de regionale/nationale topkwaliteit en het concurrentievermogen te verbeteren". Het belangrijkste resultaat van deze actie is de vaststelling en beproeving van de EOR-hubs: een concept dat het ontstaan en de ontwikkeling van concurrerende O&I-ecosystemen in de hele EU moet bevorderen en de doorstroming van talent en investeringen tussen gebieden moet garanderen. Volgens een plaatsgebonden aanpak zullen de EOR-hubs naar verwachting de ontwikkeling van dynamische ecosystemen bevorderen als een belangrijke factor voor het ondersteunen van groei en veerkracht op lokaal en regionaal niveau.

COOPERATE zal het EOR Hubs-concept definiëren door middel van co-creatie arena's die quadruple helix-actoren uit diverse ecosystemen bijeenbrengen. Het doel is wederzijds begrip en samenwerking rond gemeenschappelijk gedefinieerde actielijnen te bevorderen. De betrokkenheid en actieve deelname van belanghebbenden aan deze co-creatieprocessen wordt van essentieel belang geacht om ervoor te zorgen dat het ecosysteem en zijn actoren zich inzetten en naar gemeenschappelijke doelstellingen toewerken.

Tijdens het project zal ook een platform ter bevordering van samenwerking en kennisuitwisseling tussen regio's, sectoren en disciplines worden ontwikkeld. Dit platform zal zich richten op kennisproductie en -circulatie, mobiliteit en absorptie van talent, alsmede een betere opname en exploitatie van onderzoeksresultaten. Met een sterke mensgerichte focus en oog voor maatschappelijke behoeften zal de aanpak ook de coördinatie verbeteren van structuren die betrokken zijn bij kennisproductie binnen en tussen regionale ecosystemen, waardoor de Europese onderzoeksruimte wordt versterkt.

De proeffasen, geleid door IDEA Consult, zullen de aanpak testen in drie ecosystemen in heel Europa om het kader te verfijnen en te consolideren. Deze ervaringen zullen de basis vormen voor de ontwikkeling van beleidsaanbevelingen voor de toekomstige opschaling van de ERA-hubs als belangrijk Europees uithangsbord ter bevordering van uitstekende voorwaarden voor O&I op regionaal en lokaal niveau.

*Het COOPERATE-project wordt gefinancierd door Horizon Europe, het kaderprogramma voor O&I van de Europese Commissie, in het kader van het WIDERA-werkprogramma (HORIZON-WIDERA-2022-ERA-01-30).

IDEA Consult respecteert de privacy van uw gegevens.
Waarom cookies? Ze worden gebruikt om de website en uw browserervaring te verbeteren. 
Klik op "Ik heb het begrepen" om cookies te accepteren of klik op meer informatie.

Ik heb het begrepen