De ‘Training Twenties’: 2021 als start van een opleidingsdecennium in Vlaanderen

De ‘Training Twenties’: 2021 als start van een opleidingsdecennium in Vlaanderen

In het VESOC-akkoord ‘Alle hens aan dek’ roepen de Vlaamse Regering en de Vlaamse sociale partners 2021 uit als ‘jaar van de opleiding’. De ambitie is om zoveel mogelijk burgers toe te leiden naar opleiding en hen om- of bij te scholen. De OESO Skills Strategy voor Vlaanderen wees echter uit dat dergelijke omslag naar een echte leercultuur diverse interventies vergt op verschillende vlakken. Wezenlijke veranderingen zullen eerder een decennium dan een jaar van de opleiding vragen.

Vanuit IDEA zoeken we actief mee naar oplossingen voor deze grote maatschappelijke uitdagingen. We verkennen scenario’s voor een ‘Leer- en loopbaanrekening’ in Vlaanderen in het kader van lopend VIONA-onderzoek.

Op sectorniveau is IDEA ook betrokken bij de uitvoering van strategische competentieprognoses binnen de EFS-oproep ‘SCOPE 2021’. Deze studies identificeren en analyseren relevante trends voor de sector, hun impact op de competentienoden en de implicaties voor het opleidingsaanbod. Het resultaat: een actieplan met concrete engagementen van de betrokken stakeholders.

Om een evolutie in het leergedrag van burgers te realiseren en ook groepen te bereiken die de weg naar opleiding doorgaans moeilijk of niet vinden, is het ook cruciaal om inzicht te verwerven in de drempels en hefbomen die deze burgers ervaren. In samenwerking met The Argonauts genereert IDEA Consult nieuwe inzichten door op innovatie wijze hun customer journey (klantenreis) uit te tekenen. Dit biedt nieuwe informatie om interventiemomenten en beleidsopportuniteiten te identificeren.

In opdracht van het Expertisecentrum Innovatieve Leerwegen van het Departement Werk en Sociale Economie analyseerden we bij burgers de ‘reis’ voorafgaand aan het deelnemen aan een opleiding. Dit omvat alles wat personen doen, voelen en ervaren vanaf het moment dat iemand een leernood ervaart tot en met de inschrijving voor een opleiding.  Deze opdracht kadert binnen een groter onderzoek waarin ook de customer journeys van opleidingsverstrekkers en organisaties in kaart gebracht worden.

IDEA Consult respecteert de privacy van uw gegevens.
Waarom cookies? Ze worden gebruikt om de website en uw browserervaring te verbeteren. 
Klik op "Ik heb het begrepen" om cookies te accepteren of klik op meer informatie.

Ik heb het begrepen