De rol van oude bedrijfsterreinen in de klimaatovergang

De rol van oude bedrijfsterreinen in de klimaatovergang

Tijdens het eerste semester van 2021 heeft Idea Consult het sociaaleconomische luik kunnen uitwerken van de twee grootste Masterplannen die het Waalse Gewest de voorbije 20 jaar heeft gelanceerd: dat van de industrieterreinen van Arcelor in Luik en dat van de Duferco-terreinen en omgeving aan de Porte Ouest in Charleroi.

Wij stellen onze deskundigheid ten dienste van deze twee missies om de meest geschikte economische activiteiten te identificeren die op elk van de braakliggende terreinen kunnen worden opgezet in overeenstemming met de plaatselijke en Europese economische context.

Wij wilden deze saneringen van stedelijk braakliggend terrein in het hart van de klimaatovergang plaatsen. Wij hadden een dubbele ambitie: de industriële ruimte verenigbaar maken met biodiversiteit en landschap enerzijds, en met nabijheid en stedelijke kwaliteit anderzijds. Daartoe hebben wij de volgende richtlijnen gevolgd:

Circularisering van een schaarse hulpbron: grond

De door de voormalige industrieën bezette gebieden zijn aanzienlijk, met enkele honderden hectaren grond die sinds de stopzetting van de industriële activiteiten zijn verlaten. Deze gebieden bevinden zich vaak op plaatsen die in hoge mate worden bediend door water, spoor en weg, en zijn op grote schaal verbonden met energiebronnen. Gezien de dichtheid van het gebied, hebben zij zich ontwikkeld in een zekere nabijheid van de stedelijke gebieden. Al deze criteria hebben ons ertoe gebracht de schaarste van deze grond voor de gemeenschap te heroverwegen en ze te integreren in een cirkelredenering. Daarom stellen wij voor ze niet te verkopen, maar ze in erfpacht ter beschikking te stellen. Met deze erfpacht van onroerend goed kunnen situaties worden voorkomen waarin de gebruiker niet meer over de middelen of de wil beschikt om de plaatselijke economie te ontwikkelen, maar niettemin over voldoende middelen beschikt om de grond te behouden en de ontwikkeling ervan tegen te houden.

In navolging van de Waalse regering, die zich ertoe verbonden heeft jaarlijks 100 ha braakliggend terrein opnieuw ten dienste van de bevolking te stellen om de artificiëring van het terrein tegen te gaan, stellen wij voor nog een stap verder te gaan door deze voorraad grond bestemd voor economische activiteit op zeer lange termijn in stand te houden.

Tijd gebruiken om inventief te worden

De ter beschikking gestelde percelen moeten verscheidene jaren worden gesaneerd voordat zij op de markt kunnen worden gebracht. Deze milieuwinst betekent echter een reële rem op economische activiteiten die meer reactiviteit vereisen. Traditionele activiteiten zullen daarom waarschijnlijk niet rechtstreeks op oude bedrijfsterreinen worden gevestigd. Anderzijds kan deze tijdelijkheid op ten minste twee manieren ten dienste worden gesteld van het Waalse herplaatsingsproject:

  • Profiteren van de latentie van de bodem om reeds economische activiteit te genereren die verband houdt met intermediaire, tijdelijke en demonstratieve vormen van depollutie (bv. Trixhe-project, enz.)
  • Zich rechtstreeks te richten op de ontwikkeling van proefprojecten die zich op speerpuntgebieden ontwikkelen, maar die ruimte nodig zullen hebben wanneer zij tot volle ontwikkeling zijn gekomen en dus wanneer de goedkeuring is voltooid
  • Een nieuw type belanghebbenden, de burgers of de eindbegunstigden, integreren om meer innovatieve en aangepaste projecten te ontwikkelen

Van monofunctionele borden tot stukken van de stad

De huidige economie is vooral gebaseerd op de aantrekkingskracht van talent in de gebieden. Dit veronderstelt aantrekkelijke woonomgevingen, talrijke plaatsen om te netwerken en hoogwaardige werkplekken. Industrie afgescheiden van de wereld en ondergebracht in een gesloten en weinig gastvrij universum heeft geen zin meer. Bijgevolg moeten niet zozeer functionele ruimten worden ontworpen als wel stukken grondgebied die de leefomgeving van stedelijke ruimten en de milieukwaliteit van groene ruimten zullen verbeteren. Toekomstige industrieterreinen moeten in de stad worden ingepast en kwaliteitsdiensten bieden om werknemers aan te trekken. Zij moeten ook bijdragen tot de kwaliteit van de leefomgeving en aantrekkelijke open ruimten bieden voor de omwonenden.

Naar een sterke landschapsinfrastructuur

Weesvervuiling is het resultaat van een onbewuste ontwikkeling van de grenzen van ons milieu om afval te absorberen. Vandaag de dag is het noodzakelijk hun vermogen om zichzelf te saneren en de aard waarin zij zijn ingebed in het ontwerp van locaties te integreren.

Kielgoten, infiltratiebekkens en ecologische continuïteiten maken nu deel uit van de infrastructuur van bedrijventerreinen, net zoals elektriciteitsleidingen of optische vezels. Door de ruimte die de productie ondersteunt te integreren met de ruimte die de verbetering van de biodiversiteit ondersteunt, wordt niet alleen gezorgd voor compatibiliteit tussen menselijke activiteit en natuur, maar ook voor een aantrekkelijk grondgebied voor de economie, de bewoners en de bezoekers.

De sanering van industrieterreinen is dus een bron van:

  • Economische overgang door het aanbieden van nieuwe banen die zijn aangepast aan de lokale en Europese economische context;
  • Milieuovergang door het voorstellen van vervuilde, "gecirculeerde" grond die bijdraagt tot de versterking van de biodiversiteit;
  • Sociale overgang door een diepere uitwisseling mogelijk te maken tussen de verschillende actoren van de bedrijven en tussen het bedrijf en de burgers.
arrow team members
foto Loïc Géronnez
Loïc Géronnez
Senior Consultant Gebiedsontwikkeling & Vastgoed
foto David Monic
David Monic
Expert Vastgoed & Gebiedsontwikkeling

Klanten

  • Waalse overheid

IDEA Consult respecteert de privacy van uw gegevens.
Waarom cookies? Ze worden gebruikt om de website en uw browserervaring te verbeteren. 
Klik op "Ik heb het begrepen" om cookies te accepteren of klik op meer informatie.

Ik heb het begrepen