Privacybeleid

We zijn erg blij dat u interesse hebt getoond in onze onderneming. Gegevensbescherming heeft een bijzonder hoge prioriteit voor IDEA Consult NV.

Website

Het is mogelijk onze websites te gebruiken zonder vermelding van persoonlijke gegevens. Om specifieke redenen en voor specifieke diensten via onze website kan het echter nodig zijn om persoonsgegevens te verwerken. Elk bezoek en gebruik van de website is onderworpen aan dit privacybeleid.

Projecten

Voor specifieke projecten is het mogelijk dat wij persoonsgegevens op individuele basis moeten verwerken. Deze informatie, evenals de aard, de omvang en het doel ervan, worden altijd aan de betrokkene meegedeeld en er moet vóór alle soorten verwerking expliciet toestemming worden gegeven. De betrokkene kan het recht om zijn of haar toestemming in te trekken op elk moment uitoefenen door contact op te nemen met IDEA Consult NV via het e-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. De verwerking van persoonsgegevens van een betrokkene zal steeds gebeuren in overeenstemming met de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en in overeenstemming met de landspecifieke gegevensbeschermingsregels die door IDEA Consult NV individueel op elke situatie worden toegepast. De persoonsgegevens zullen strikt vertrouwelijk behandeld worden. Deze persoonsgegevens worden niet overgedragen aan derde partijen, tenzij anders vermeld. Al onze projecten zijn onderworpen aan dit privacybeleid.

1. Definities

Algemene Verordening Gegevensbescherming:

De Algemene Verordening Gegevensbescherming is een geheel van regels die zijn opgesteld om de persoonsgegevens van Europese burgers te beschermen. Deze Verordening heeft betrekking op de bescherming van persoonsgegevens in de breedste zin van het woord, ongeacht hun vorm of aard: privé, professioneel, publiek. De AVG werd goedgekeurd in april 2016 en vanaf 25 mei 2018 is deze Verordening volledig van toepassing in alle EU-landen.

Anonimisering:

De anonimisering van persoonsgegevens bestaat uit het wijzigen van de inhoud of structuur van deze gegevens om het zeer moeilijk of onmogelijk te maken om natuurlijke personen te ‘heridentificeren’.

Beperking van verwerking:

De beperking van verwerking is het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met het doel hun verwerking in de toekomst te beperken.

Betrokkene:

De betrokkene is een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, wiens persoonsgegevens worden verwerkt door de verantwoordelijke voor de verwerking.

Cookie ID:

Een cookie-ID is een unieke identificatie van de cookie. Het bestaat uit een tekenreeks waarmee internetpagina's en -servers kunnen worden toegewezen aan de specifieke internetbrowser waarin de cookie werd opgeslagen. Hierdoor kunnen bezochte internetsites en -servers de browser van de betrokkene onderscheiden van andere webbrowsers die andere cookies bevatten.

Cookies:

Cookies zijn tekstbestanden die via een internetbrowser in een computersysteem worden opgeslagen.

Derde partij: 

Een derde partij is een ander(e) natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of instantie dan de betrokkene, verwerkingsverantwoordelijke, verwerker en personen die, onder het directe gezag van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker, gemachtigd zijn om persoonsgegevens te verwerken.

Geaggregeerde gegevens:

Geaggregeerde gegevens zijn samengesteld uit microdata-bestanden en zijn het resultaat van een combinatie van verschillende maatregelen. Ze worden verkregen door de verkregen individuele waarden op te tellen of er het gemiddelde van te berekenen. Ze bieden informatie over groepen met gemeenschappelijke kenmerken.

Ontvanger: 

De ontvanger is een natuurlijke of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een agentschap of een andere instantie waaraan de persoonsgegevens worden doorgegeven, ongeacht of het al dan niet een derde partij betreft. Overheidsinstanties die in het kader van een bepaald onderzoek persoonsgegevens kunnen ontvangen in overeenstemming met de wetgeving van de Unie of de lidstaten, worden echter niet als ontvangers beschouwd; de verwerking van die gegevens door die overheidsinstanties moet in overeenstemming zijn met de toepasselijke gegevensbeschermingsregels overeenkomstig de doeleinden van de verwerking.

Persoonsgegevens:

'Persoonsgegevens’ betekent alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ("betrokkene"). In de bovenstaande definitie betekent "alle informatie" alle informatie, zoals namen, geslachten, beroepen en andere soorten gegevens die beschikbaar zijn in verschillende vormen, inclusief alfabetisch, numeriek en grafisch, en bewaard worden op papier of opgeslagen worden in computers of op een andere manier.

Profilering:

Profilering betekent elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die bestaat uit het gebruik van persoonsgegevens om bepaalde persoonlijke aspecten met betrekking tot een natuurlijke persoon te evalueren, in het bijzonder om aspecten te analyseren of voorspellen betreffende de prestaties van die natuurlijke persoon op het werk of zijn/haar economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of bewegingen.

Pseudonimisering:

Pseudonimisering is de verwerking van persoonsgegevens op een zodanige wijze dat de persoonsgegevens niet langer aan een specifieke betrokkene kunnen worden toegeschreven zonder het gebruik van aanvullende informatie, op voorwaarde dat die aanvullende informatie afzonderlijk wordt bewaard en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet worden toegeschreven aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Toestemming: 

De toestemming van de betrokkene is een vrijelijk gegeven, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige indicatie van de wensen van de betrokkene waarmee hij of zij, via een verklaring of een duidelijke bevestigende handeling, instemt met de verwerking van persoonsgegevens die op hem of haar betrekking hebben.

Versleuteling:

Versleuteling is het proces waarbij gegevenssegmenten wiskundig worden gemengd met behulp van een wachtwoord.

Verwerker:

Verwerker betekent een natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of enig ander lichaam die, respectievelijk dat ten behoeve van de voor de verwerking verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.

Verwerking:

Verwerking betekent elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het beperken, uitwissen of vernietigen van gegevens.

Verwerkingsverantwoordelijke of verantwoordelijke voor de verwerking:

De verwerkingsverantwoordelijke of verantwoordelijke voor de verwerking is de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, het agentschap of een andere instantie die, alleen of samen met anderen, de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens bepaalt; indien de doeleinden en de middelen van een dergelijke verwerking worden bepaald door de wetgeving van de Unie of de lidstaten, kunnen de verwerkingsverantwoordelijke of de specifieke criteria voor zijn aanwijzing door de wetgeving van de Unie of de lidstaten worden geregeld.

2. Naam en adres van de verwerkingsverantwoordelijke

IDEA Consult NV, Jozef-II straat 40 B1, 1000 Brussel, België, tel +32 (0)2 282 17 10, email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., BTW: BE0463832719

3. Data Protection Officer (DPO)

Laura Willems, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

4. Grondslagen en aard van de persoonsgegevens die wij verzamelen, gebruiken en verwerken

Door middel van dit privacybeleid willen we het algemene publiek informeren over de aard en de grondslagen van de persoonsgegevens die wij kunnen verzamelen, gebruiken en/ of verwerken.

Grondslagen

We kunnen genoodzaakt zijn om persoonsgegevens te verzamelen, gebruiken en/of verwerken op basis van het volgende:

 • Toestemming: de persoon heeft ons duidelijk toestemming gegeven om zijn/haar persoonsgegevens voor een specifiek doel te verwerken.
 • Contract: de verwerking is noodzakelijk voor een contract dat wij met de persoon hebben, of omdat de persoon ons heeft gevraagd om specifieke stappen te nemen alvorens een contract af te sluiten.
 • Wettelijke verplichting: de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan de wet (contractuele verplichtingen niet inbegrepen).
 • Publieke taak: de verwerking is noodzakelijk om een taak van algemeen belang uit te voeren.
 • Legitieme belangen: de verwerking is noodzakelijk voor onze legitieme belangen of de legitieme belangen van een derde partij, tenzij er een goede reden is om de persoonsgegevens van de persoon te beschermen, reden die zwaarder weegt dan deze legitieme belangen.

Aard

Voorbeelden van persoonsgegevens die wij kunnen dienen te verzamelen, gebruiken en verwerken, omvatten maar zijn niet beperkt tot: voornaam, achternaam, meisjesnaam, e-mailadres, thuisadres (straat, postcode, plaats), telefoonnummer, foto, geboortedatum, rijksregisternummer (sociaal), personeelsnummer, IP-adres, cookie-ID, locatiegegevens, profiel-ID's/links op sociale media, arbeidsverleden, functie, opleidingsgeschiedenis (...). Bijzondere persoonsgegevens kunnen zijn: geslacht/gender, ras/etniciteit, geboorteplaats/plaats van herkomst, achternaam van de echtgenoot (...).

5. Technische en organisatorische maatregelen

IDEA Consult NV heeft tal van technische en organisatorische maatregelen genomen om een zo optimaal mogelijke bescherming van persoonsgegevens te waarborgen. Onder meer de volgende maatregelen werden genomen (lijst niet uitputtend):

 • Alleen geautoriseerd personeel heeft toegang tot persoonsgegevens met betrekking tot specifieke projecten
 • Alleen personen die persoonsgegevens verwerken, hebben er toegang toe
 • Gebruik van wachtwoorden
 • Versleuteling
 • Anonimisering
 • Aggregatie van gegevens
 • Firewalls

6. Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Onze cookies bevatten een cookie-ID. Door het gebruik van cookies kan IDEA Consult NV aan de gebruikers van deze website gebruiksvriendelijkere diensten aanbieden die niet mogelijk zouden zijn zonder de cookie-instelling. Door middel van een cookie kunnen de informatie en aanbiedingen op onze website worden geoptimaliseerd met de gebruiker in gedachten. Cookies stellen ons in staat om, zoals eerder vermeld, de gebruikers van onze website te herkennen.

De betrokkene kan op elk moment voorkomen dat er cookies via onze website worden geplaatst door de instellingen van de gebruikte internetbrowser te veranderen en kan zo het plaatsen van cookies permanent weigeren.

Bovendien kunnen reeds geplaatste cookies op elk moment worden verwijderd via een internetbrowser of andere softwareprogramma's. Als de betrokkene het plaatsen van cookies in de gebruikte internetbrowser deactiveert, zijn sommige functies van onze website mogelijk niet volledig bruikbaar.

7. Periode waarvoor de persoonsgegevens worden opgeslagen

We zullen de persoonsgegevens van de betrokkene alleen verwerken en opslaan voor de periode die nodig is om het doel van de opslag te bereiken, d.i. vaak voor de duur van een specifiek project, een specifiek contract of een specifieke wettelijke verplichting. Als het doel van opslag niet langer van toepassing is, of als een door de Europese wetgever of een andere bevoegde wetgever voorgeschreven opslagperiode verstrijkt, worden de persoonsgegevens routinematig geblokkeerd of gewist in overeenstemming met wettelijke vereisten.

De verwerkte persoonsgegevens worden opgeslagen in een beveiligde omgeving. Werknemers die betrokken zijn bij de verwerking van persoonsgegevens zijn contractueel gebonden aan een zeer strikte vertrouwelijkheidsverplichting.

8. Rechten van de betrokkene

In overeenstemming met de AVG hebben alle betrokkenen de volgende rechten:

 • Recht op transparantie
 • Recht op bevestiging 
 • Recht op toegang 
 • Recht op rectificatie
 • Recht op verwijdering (het "recht om te worden vergeten")
 • Recht op beperking van verwerking 
 • Recht op gegevensoverdracht 
 • Recht op bezwaar 
 • Geautomatiseerde individuele besluitvorming, inclusief profilering 
 • Recht om toestemming voor gegevensbescherming in te trekken.

 

Voor meer informatie over deze rechten kunt u de AVG raadplegen.

Als u meer informatie wenst over dit privacybeleid, als u vragen hebt of één van de bovengenoemde rechten wilt uitoefenen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen op het volgende adres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Dit privacybeleid kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. We raden u daarom aan om het regelmatig te raadplegen.