Het fusiethema in de verkiezingsprogramma’s

Het fusiethema in de verkiezingsprogramma’s

 IDEA onderzocht de verkiezingsprogramma’s van de 6 grootste Vlaamse partijen m.b.t. lokaal bestuur en schaal in het bijzonder. Alle partijen pleiten voor schaalvergroting en noemen fusie als mogelijk instrument. Op N-VA na, moet dat voor alle partijen zijn gebaseerd van vrijwilligheid. Omtrent de modaliteiten zien we verschillen tussen de partijen.

CD&V en Open VLD houden het op een vergelijkbare regeling als tijdens de aflopende bestuursperiode, waarbij een fiscale stimulans de gemeenten aanmoedigt. Open VLD spreekt wel nadrukkelijk over een ‘aangepaste’ fusiebonus. Beide partijen willen tevens de ‘verrommeling’ op het regioniveau aanpakken en pleiten voor meer gelijkvormige regio-afbakeningen.

sp.a en Groen benadrukken het belang van objectieve criteria bij fusie. De Vlaamse socialisten verwijzen daarbij naar inwonersaantal, oppervlakte en fiscale draagkracht. Ze bepleiten ook een participatief traject. Sp.a gaat ook nadrukkelijk in op het belang van een grootstedenbeleid en voorziet stadsgewesten om uitdagingen inzake ruimtelijke ordening, woonfiscaliteit en mobiliteit aan te pakken. In dezelfde lijn spreekt Groen over “het vervangen van de provincies, intercommunales en andere tussenstructuren door één democratisch niveau, dat van de stads- en streekgewesten.” Eerste stap voor hen bestaat uit het stroomlijnen van de verschillende samenwerkingsverbanden binnen één regio, wat ook CD&V en Open VLD al aanhaalden.

Vlaams Belang gelooft in een verdere overheveling van bevoegdheden en financiële middelen naar de gemeenten. Om die reden vinden ze schaalvergroting noodzakelijk. Fusies moeten worden aangemoedigd, maar niet opgelegd.

N-VA tot slot stelt in haar verkiezingsprogramma verder in te willen zetten op het fuseren van gemeenten. Voorts ook dat het gemeentefonds zal worden bijgestuurd, rekening houdend met “de nieuwe bestuurlijke structuur”, zonder te preciseren wat onder dat laatste wordt verstaan.


arrow team members
foto Valentijn Vanoeteren
Valentijn Vanoeteren
Senior Consultant Regionale & Stedelijke Ontwikkeling
foto Bart Van Herck
Bart Van Herck
Senior Expert Regionale & Stedelijke Ontwikkeling / Gedelegeerd Bestuurder

IDEA Consult respecteert de privacy van uw gegevens.
Waarom cookies? Ze worden gebruikt om de website en uw browserervaring te verbeteren. 
Klik op "Ik heb het begrepen" om cookies te accepteren of klik op meer informatie.

Ik heb het begrepen